Department of study

Professional program

教學單位

 單位  學士班  碩士班  博士班
經濟學系
計量財務金融學系
科管院學士班    
科管院學士班國際學程    
科技管理研究所  
科技法律研究所  
服務科學研究所  
國際專業管理碩士班    

在職專班

 單位  學士班  碩士班  博士班
高階經營管理碩士在職專班    
高階經營管理境外碩士在職專班-深圳班    
高階經營管理境外碩士在職專班-亞太地區馬來西亞班    
經營管理碩士在職專班    
經營管理碩士在職專班金門班    
財務金融碩士在職專班    
公共政策與管理碩士在職專班    
健康政策與管理碩士在職專班    
高階經營管理雙聯碩士在職專班
(本校與美國德州大學阿靈頓分校合作辦理)
   
跨領域經營管理博士學位學程     ● (提案中)
bg-image
bg-image
bg-image
bg-image